Contractual  / Договорная 

From English into Ukrainian

Termination

Without prejudice to any other rights or remedies which the parties may have, either party may terminate this agreement without liability to the other immediately on giving notice to the other if:

Припинення

Будь-яка з сторін може припинити дію цього договору негайно після подання повідомлення про припинення, без ушкодження будь-яких інших прав або засобів судового захисту, які можуть надаватися такій стороні і без матеріальної відповідальності перед іншою стороною, якщо:

the other party commits a material breach of any of the terms of this agreement and (if such a breach is remediable) fails to remedy that breach within 30 days of that party being notified in writing of the breach; or

інша сторона порушує будь-які суттєві умови цього договору і (якщо таке порушення підлягає виправленню) не виправляє такого порушення протягом 30 днів після отримання письмового повідомлення про порушення; або

the other party repeatedly breaches any of the terms of this agreement in such a manner as to reasonably justify the opinion that its conduct is inconsistent with it having the intention or ability to give effect to the terms of this agreement; or

інша сторона постійно порушує будь-які умови цього договору таким чином, що дає підстави для висновку, що така сторона не має наміру або засобів для належного виконання умов цього договору; або

the other party suspends, or threatens to suspend, payment of its debts, is unable to pay its debts as they fall due, admits inability to pay its debts or (being a company) is deemed unable to pay its debts within the meaning of section 123 of the Insolvency Act 1986 OR (being a natural person) is deemed either unable to pay its debts or as having no reasonable prospect of so doing, in either case, within the meaning of section 268 of the Insolvency Act 1986;

інша сторона призупиняє або погрожує призупинити виплату боргів, нездатна сплачувати свої борги, визнає нездатність сплачувати борги або (якщо це компанія) визнана нездатною сплачувати свої борги в розумінні розділу 123 Закону про банкрутство від 1986 року, АБО (якщо це фізична особа) визнана або нездатною сплачувати свої борги, або такою, що має малу вірогідність здатності виплатити борги найближчим чином, в обох випадках у відповідністю з розділом 268 Закону про банкрутство від 1986 року;

an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, a notice of intention to appoint an administrator is given, or an administrator is appointed over the other party; or

до суду подана петиція або винесений наказ щодо призначення розпорядника, подано повідомлення про намір призначити розпорядника або розпорядник призначений для управління майном іншої сторони; або

a creditor or encumbrancer of the other party attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of its assets and such attachment or process is not discharged within 14 days; or

кредитор або заставоутримувач іншої сторони привласнює або вступає у володіння всіх або частини активів іншої сторони, або на всю або на частину активів іншої сторони накладений судовий арешт, або видане судове розпорядження, рішення про конфіскацію або інше подібне обтяження було накладено або розпочато примусово приводитися в дію, або судовий процес розпочатий з наміром отримання всіх або частини активів іншої сторони, і такий судовий арешт або наказ про конфіскацію майна або позов не відкликані протягом 14 днів; або

any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clauses 11.1.3 to 11.1.5 (inclusive); or

по відношенню до іншої сторони трапляється будь-яка подія або розпочинаються процесуальні дії в будь-якій юрисдикції, в якій вона підсудна, які мають вплив, порівнювальний з або подібний до подій, зазначених в пунктах з 11.1.3 по 11.1.5 (включно); або

there is a change of control of the other party (as defined in section 574 of the Capital Allowances Act 2001).

у іншої сторони відбулася зміна власників  (як зазначено в розділі 574 Закону від 2001 року про амортизаційні виплати).


From Ukrainian into English

 
Продавець підтверджує, що:
Частка не відчужена, не закладена, у суперечці та під забороною відчуження не перебуває, треті особи будь-яких прав на неї мають, до статутного капіталу будь-якої іншої юридичної особи вона не внесена;

The Seller confirms that: The Share is not assigned, pledged, disputed or levied; there are no rights in this share belonging to any third parties and it is not deposited into the registered capital of any other legal entity.

 
Не має будь-яких договірних, законодавчих, судових або будь-яких інших обмежень (зобов'язань), які будь-яким чином обме: або можуть обмежити укладення чи виконання цього договору;

There are no contractual, legislative, judicial or any other limitations (obligations) which in one or other way could constrain or impede the conclusion or fulfillment of this Agreement;

Частка повністю і своєчасно сплачена відповідно до чинного законодавства України;

The Share is fully and dully paid up in accordance with the current legislation of Ukraine;

Продавець має всі необхідні повноваження щодо укладення та виконання зобов'язань за цим Договором;

The Seller possesses all the authority and powers required to conclude and fulfill the obligations under the present Agreement;

До укладення цього договору виконані всі необхідні для укладення цього договору дозвільні процедури, тобто отримані відповідні дозволи, погодження та прийняті відповідні рішення, передбачені законодавством України, установчими та/або внутрішніми документами Товариства та вони не потребують наступного або додаткового схвалення будь-якими органами контролю та/або управління Товариства та бу, якими іншими органами чи особами;

Prior to the execution of this Agreement all the required authorizations have been obtained, in other words, it is declared thereby that all the permissions, consents and approvals which are required in accordance with the legislation of Ukraine or in accordance with statutory and/or corporate documents of the Company have been obtained, and it is further declared thereby that they do not require any further authorization or approval from any authority and/or management of the Company or any other governmental, public or private bodies or individuals;

Цей Договір є законним, дійсним та обов'язковим для виконання Продавцем; На дату укладання цього Договору Продавець є єдиним законним власником Частки і має всі пов'язані з цим права, Частю Продавця не є об'єктом жодних застав або обтяжень;

This Agreement is legal, valid and binding upon the Seller; As of the date of the execution of this Agreement, the Seller is the only legal and legitimate owner of the Share and enjoys all the rights appertaining thereto; the Share belonging to the Seller is not pledged or encumbered in any way;

Умови цього договору не порушують умов будь-яких договорів, угод, домовленостей Продавця з третіми особами, пимог діючог законодавства України, інших правил та вимог, які є обов'язковими для Продавця; The terms and conditions of this Agreement do not infringe upon any terms and conditions of any other agreements, deeds or covenants entered into by the Seller with any third parties; do not interfere with any of the terms and provisions of the current legislation of Ukraine, any other rules and requirements which are binding upon the Seller;


Services Rendering Agreement (translation from Russian)

RESPONSIBILITIES AND RIGHTS OF THE PARTIES

The CONTRACTOR obliges to provide services, set force in the Agreement.

The CONTRACTOR obliges to provide to the PRINCIPAL at the end of the Conference an Act of works performed.

The CONTRACTOR reserves the right to reschedule the Conference at a later date, given reasonable circumstances. In the event of  rescheduling the Conference, the CONTRACTOR should notify the PRINCIPAL, in writing via fax, about the rescheduling.

In the event that the PRINCIPAL cannot participate in the Conference, scheduled at a new date, the CONTRACTOR should refund the PRINCIPAL a prepaid amount within 30 (thirty) calendar days following the date of receipt of the written notification via fax by the CONTRACTOR from the PRINCIPAL informing that he will not be able to take part in the Conference rescheduled at the new date.

The PRINCIPAL has the right to refuse from participation in the Conference by sending a written notification to the CONTRACTOR via fax. In the event that the PRINCIPAL refuses from services under the present Agreement in advance of more than 30 (thirty) calendar days prior to commencement of the Conference, the CONTRACTOR should refund to the PRINCIPAL a prepayment less administrative costs in the amount of 300.00 euro (three hundred euro 00 euro cents) per each participant of the Conference.

In the event, that the PRINCIPAL refuses from services under the present Agreement less than in 30 (thirty) days prior to commencement of the Conference, the CONTRACTOR reserves the right to withhold 100% (one hundred) cost of the services under the present Agreement.

In the event, that the aforesaid employee of the PRINCIPAL is unable to participate in the Conference, he may be replaced with the other employee, with a written notification of the CONTRACTOR about the replacement. The replacement of the employee is permissible only for the entire period of the Conference. The representative’s seat may not be shared by several employees during the period of the Conference.