Statutory  / Статутная 

Example of Charter & Articles of Association. Translation from English into Ukrainian

The objects for which the Company is established are:

To carry out on a transactional or exchange basis, commerce either wholesale or retail, imports or exports and transit, internal or external, extended or limited, industrial or manual, and in general every kind or category of commerce of crude, materials, necessities, components, and every other kind of product, product or object and for this purpose as well as for any other purpose of the Company, to conduct sales, purchases, resales, imports, exports and every other necessary or additional or auxiliary act of trading.

Цілі, для досягнення яких утворюється компанія:

 Проводити у формі купівлі-продажу, або обміну, комерційні оптові або роздрібні операції, операції імпорту або експорту, або транзиту, внутрішні і зовнішні, розширені або обмежені, товарів промислового або ручного виробництва, і взагалі будь-якого виду або категорії операції з комерційної діяльності сировиною, матеріалами, необхідними матеріалам, компонентами і будь-якими іншими видами продуктів, продуктами або об’єктами, і з цією метою, а також з будь-якою іншою метою Компанії, вчиняти продажі, закупівлі, перепродажі, імпорт, експорт і будь-який інший необхідний або додатковий акт торговельної діяльності

To carry on the work or business of trustees of companies engaged in the procurement and supply of services and goods, including (without prejudice to the general aspect of the above) the work or business of production or introduction of companies and the undertaking of shares thereof and the trade of stock and also to provide secretarial services.


Виконувати обов’язки або вести бізнес-діяльність в якості довірених осіб компаній, залучених до діяльності з закупівлі і постачання послуг та товарів, включаючи (без ушкодження загального змісту, викладеного вище) обов’язки або бізнес-діяльність з виробництва або виводу компаній на ринок, і прийняття зобов’язань по управлінню акціями цих компаній, ведення діяльності з купівлі-продажу акцій, а також з надання секретарських послуг.

To provide services relating to the administration of legal entities, to the managing of their activities, to the strategic guidance in respect to the activities developed, to the commercial cooperation with other persons, to the representation of trademarks and/or trade names and/or intellectual property rights, to the disposal of assets, to the development of programming activities and/or investment plans and/or projects, to the resource of financial funds, to the expanding and/or forming of human resources and in respect to any other action and/or work relating to the managing and/or administration of legal persons of any jurisdiction of incorporation.

Надавати послуги з управління юридичними компаніями, управління їхньою діяльністю, побудови стратегічного плану розвитку діяльності, побудови і розвитку комерційної співпраці з іншими особами, представництва торговельних знаків та/або торговельних імен та/або прав на інтелектуальну власність. Послуги з продажу активів, розвитку програмної діяльності та/або розробки інвестиційних планів та/або проектів, з створення та керівництва фінансовими фондами, з розширення та/або формування бази персоналу і також стосовно будь-якої іншої діяльності та/або роботи, яка стосується керівництва та/або адміністративного управління юридичними особами, утвореними в будь-якій юрисдикції

To acquire by purchase or otherwise and hold as investment, or otherwise any inventions, improvements, processes, patents, applications, trade-marks, trade names, trade secrets, labels, designs, licences, brands, formulas and the like and to sell, exchange, grant licences or vary the same as the company may from time to time determine.

Набувати шляхом комерційної купівлі, або іншим шляхом, і користуватися на правах інвестиції, або іншим чином, будь-якими винаходами, удосконаленнями, технологічними процесами, патентами, прикладними програмами, торговельними знаками, торгівельними назвами, комерційними таємницями, маркуванням, дизайном, ліцензіями, брендами, формулами і подібними винаходами і продукцією, і, крім цього, продавати, обмінювати, видавати ліцензії або змінювати зазначене вище, за рішенням Компанії час від часу.

To provide or assist in providing financial services of every kind including (but not limited to) hire purchase credit sake or deferred payment, or similar transactions, to acquire bills of exchange, merchandise hire purchase or other agreements or any chose in action options or rights of any kind and generally to carry on business and to act as financiers, capitalists, brokers, bankers, investment managers and generally to carry on any finance business.

Надавати або допомагати в наданні фінансових послуг будь-якого виду, включаючи (але не обмежуючись) купівлю в розстрочку, купівлю в кредит або купівлю з відкладеним платежем, або подібні фінансові операції. Купувати векселя (трати), товари у відстрочку та укладати інші угоди, або будь-які опціони з правом вимоги, або інші права будь-якого виду, і взагалі провадити діяльність і діяти в якості фінансистів, капіталістів, брокерів, банкірів, інвестиційних менеджерів і взагалі, здійснювати будь-яку фінансову діяльність.